Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti. Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky! (Daniel 3, 54.56)

sobota 27. květen

První čtení z Písma: Genesis 1, 1-4

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Tužby

  1. Aby nás osvítil světlem své pravdy a dával se nám hlouběji poznávat, modleme se k Hospodinu.
  2. Aby naše slabé síly svou milostí posiloval a naše srdce očišťoval a posvěcoval, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože naší spásy, děkujeme ti, žes nám daroval poznání slávy svého trojjediného života. Prosíme tě, zachovej nás v pravé víře a službě, abychom tvou věčnou slávu spatřili jednou také my! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 2. Korintským 13, 11-13

Bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všichni bratří. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

Evangelium: Matouš 28, 16-20

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spat- řili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

Verš k obětování: Izajáš 47, 4

Náš Vykupitel je Svatý Izraele. Jeho jméno je Hospodin zástupů.

Verš k požehnání: Tóbijáš 12, 6

Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za dobro, které vám prokázal, dobrořečte a pějte chválu jeho jménu.

Modlitba k požehnání

Otče naší spásy, dej, ať přijetí svátosti chleba a kalicha posílí naši víru, že se svým Synem a Duchem svatým jsi jediný pravý Bůh! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 126, 127, 264, 18, 292, 335


Aktuální datum 25.05.2023 spadá do kazatelského cyklu A
Zobrazený (aktuálnímu datu nejbližší) správný formulář má číslo 44

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše