wuch 03

Věc: Témata pro teologické referáty na vikariátních konferencích duchovních a kazatelů CČSH - podzim 2022 a jaro 2023.
Vážené sestry a vážení bratři, zasílám vám námětový podklad pro tvorbu teologických referátů na vikariátních konferencích s ústředním tematickým zaměřením Bohoslužebný život církve v období podzim 2022 a jaro 2023.

Navržená témata jednotlivých referátů:

1. Slavíme liturgii v našich sborech

2. Liturgický prostor a zařízení – podoba a význam

3. Liturgie v průběhu církevního roku

4. Svědkové Páně a jejich místo ve víře CČSH

5. Liturgický oděv

6. Zpěv a hudba součástí bohoslužby


Literatura: Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. 
/ Zde je uváděna též další literatura. /

Publikace je k dispozici ve vytištěné i elektronické podobě.

Tematické zaměření referátů je voleno i s ohledem na blížící se 100. výročí Liturgie dr. Karla Farského.


/Usnesení č. 1.12.233: 
Ústřední rada schvaluje navržená témata pro teologické referáty na vikariátních konferencích duchovních a kazatelů CČSH pro období podzim 2022 a jaro 2023 s ústředním zaměřením na bohoslužebný život církve./


V Praze dne 15. 9. 2022

Č.j.: 1425/22-919/p
Za naukový odbor Úřadu ústřední rady CČSH

Tomáš Butta
patriarcha

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]