Office

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

VIII. patriarcha Církve československé husitské

Sample image

Patriarcha je duchovním správcem celé církve. Je volen ve zvláštním zasedání sněmu na období sedmi let. Podmínky ke zvolení jsou obdobné jako u funkce biskupa. S vědomím příslušných biskupů a při zachování jejich plných pravomocí vykonává patriarcha v církvi pastýřskou péči obdobnou pastýřské péči biskupské, předepsaným způsobem zřizuje zvolené biskupy a uvádí je do funkce. Patriarcha je předsedou ústřední rady, svolává generální synodu duchovních, církevní zastupitelstvo a sněm.


 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Př 3,5-6

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a jako administrátor v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné uskutečnit během pandemie.

Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy. Funkci správce církve vykonával do 6. července 2021.

Dne 19. června 2021 byl na volebním sněmu v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích zvolen potřetí patriarchou Církve československé husitské.

Dne 6. července 2021 na svátek Mistra Jana Husa byl při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uveden do úřadu patriarchy na následující funkční období. Inicioval zapojení Církve československé husitské v roce 2022 do celonárodních oslav 430. výročí narození Jana Amose Komenského a podpořil projekt „Jan Amos Komenský a jeho odkaz v Církvi československé husitské“, který se uskutečnil ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Pro druhé funkční období vyznačil tyto úkoly:

 • vážit si osobností církve a inspirovat se z jejich svědectví a díla
 • při cenění si vlastní církve a její tradice vyznačovat se ekumenickou otevřeností
 • zaměřit se na Husovo výročí 2015 a aktualizaci odkazu české reformace
 • věnovat se tématům a úkolům duchovní správy, zejména prohloubení bohoslužebného života a duchovní péči o mladou generaci
 • význam vzdělávání a formace bohoslovců a duchovních.
 • zachovávat si jako církev svobodný vztah ke státu a společnosti a nepodléhat tlakům doby.

Při třetím znovuzvolení vyjádřil tyto priority pro budoucnost církve:

 • rozvíjení tvořivého náboženského vyučování dětí a pastorační zájem o mladou generaci
 • důležitost aktivních laických spolupracovníků
 • formace bohoslovců – myšlenková, spirituální i praktická
 • moudré nakládání se svěřeným majetkem
 • posilovat se z příkladu svědků víry, zaměřit pozornost na osobnost a dílo Jana Amose Komenského.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou věroučné komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem dalších komisí a orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů, včetně učebnice náboženství s metodikou. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]