Eva Vymětalová Hrabáková se narodila v roce 1974. Vystudovala husitskou teologii na HTF UK a religionistiku na FF UK. V sou­časnosti přednáší na své domovské HTF UK na katedře biblistiky a judaistiky.

Zaměřuje se na téma týkající se starověkého Izraele a jeho sousedů. O kultuře a náboženství sta­rověkých semitských civilizací přednáší i na katedře religionistiky téže fakulty. Zároveň působí na naukovém odboru Úřadu Ústřední rady CČSH jako referentka pro děti a mlá­dež.

Do jaké míry je z Tvého pohledu Bible slovem Božím a do jaké míry lidským?

Klíčem k mému vlastnímu porozumění slova Božího v biblickém svědectví je věta „Stalo se ke mně slovo Hospodi­novo“, často vkládaná do úst proroků. Boží slovo pro mě není jen lingvistický pojem a nástroj verbálního jednání, ale především dotyk a společenství. V Bibli, která je napsána lidmi, jejich dobově podmíněnými výrazovými prostředky, je, věřím, Boží slovo přítomno v každém písmenku, ale nikoliv v doslovnosti. Slovo zapsané lidmi se stává Božím slovem, dle mého soudu, tehdy, když se dotýká našich životů, utváří i proměňuje naše vztahy a dokáže vytvořit sdílející i sdílné spole­čenství lidí – svolání Hospodinovo, obec Boží. Bibli smíme přijímat jako slovo Boží i jako slovo lidské. Záleží na našem předporozumění a pochopitelně víře.

V obou případech nás Bible obohatí, ale v tom prvním se staneme její součástí. Do­volím si užít literární analogii. Věřící vstu­puje do knihy a stává se součástí příběhu, podobně jako chlapec Sebastian v „Neko­nečném příběhu“ od Michaela Endeho.

Důležité však je, když z tohoto příběhu vystoupíme, jak žijeme své životy. Jak svědčíme. Jako lidé jsme přirozeně nasta­veni prosazovat sami sebe, ale Boží slovo si dělá nárok na celou naši osobnost. Jak říká apoštol Pavel, „proniká na rozhraní duše a ducha, kostí i morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce“ (Žd 4,12b). Jde až na dřeň. Boží slovo se může stát dokonce součástí našeho bytí a prodlévat v naší blíz­kosti. Není tak spoutané literou, ale je stále otevřené pro další příběhy a svědectví.

Platí, že s překladem textů do hovorové řeči, jak se o to pokusila Bible 21, se pro­hlubuje čtené poselství a porozumění? Jak se Ti čte tento překlad?

Překlad svatých spisů Bible 21 je nepo­chybně úctyhodným počinem z několika důvodů. Z důvodu čtivosti a srozumitel­ného i svěžího podání. Formálním kladem je také připojení souboru deuterokanonic­kých textů. Je tedy překladem vyhovujícím kvůli literárnímu obohacení, ale také pro svědectví při evangelizaci a duchovenské práci s mladými lidmi, i při modlitbě. Zvo­lený princip komunikativní ekvivalence překladu Bible 21 však dle mého názoru poněkud brání detailnějšímu a přesnějšímu jazykovému rozboru a náhledu jednotli­vých spisů, a tudíž i vyjádření vlastní hloubky i šířky biblického poselství.

Tvým oborem je biblistika, ale také reli­gionistika. Ovlivňuje Tvůj přístup a chá­pání starozákonních textů?

Vrací se mi od studií mnohokrát položená otázka. Může být (biblický) teolog záro­veň religionistou? Vnímat biblický text jako slovo přicházející od Pána, kterému věří a jehož se snaží následovat, ale zároveň jej vnímat jako soubor spisů, které psali lidé s lidskými úmysly, slabinami i záměry? Není to schizofrenní pozice? Odpovídám ano i ne. Ano – v případě, že budu lpět na doslovném pochopení a naplňování jaké­hokoliv textu z biblického svědectví. Ne – v případě, že za celým poselstvím Bible budu vidět světové proměny, vývoje ná­rodů i rozličné lidské osudy, do nichž, chci-li ho slyšet, stále promlouvá Bůh.

Jak je to s Biblí coby inspiračním zdro­jem pro etiku dnešní doby?

Bible je podobně jako jakýkoliv jiný kor­pus posvátných textů normativem pro mravní rozvažování a jednání. Díváme-li se na Bibli jako slovo lidské, pak je to nor­mativ v leckterých ohledech problema­tický, nejednoznačný, dobově a místně podmíněný. Slovo Boží, vystupující z Bible jako souboru posvátných spisů, však ukazuje veškeré etické výroky, včetně zla­tého pravidla: „Co sám nechceš, nečiň jiným!“ (Tob 4,15) a „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ (L 6,31, srov. Mt 7,12) odlišně. V jiném světle jej vnímáme dneska a v odlišném úhlu a nasvícení jej zachytíme zítra. Pro­mlouvá neopakovatelným způsobem do je­dinečných situací našich životů. V podstatě je dle mého názoru nad všemi pravidly. A jako taková je Bible rozhodně zdrojem mravního jednání a chování.

Za rozhovor děkuje redakce

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše