Snést ticho je pro člověka někdy těžké. Může to tak být. A přesto po něm lidé touží. Najděte mír, sestupte dolů, zažijte vnitřní klid. Těmito slovy láká společenství katedrály v německém Pader­bornu na každotýdenní pravidelné cvičení katolické meditace, které se ve svatostánku koná. Prostor a krása paderbornské ka­tedrály pak pomáhají objevovat vlastní vnitřní krásu a prostor.

Touha po tichu a míru vždy spojovala lidi napříč všemi dobami a kulturami. „Měli bychom se stát prostorem. Protáhnout se do délky a šířky, aby v nás mohl působit Bůh,“ říká Mistr Eckhart, německý mystik a teolog, který žil na přelomu 13. a 14. století. Prožitek vnitřního klidu pomáhá lidem, aby se mohli znovu setkat s tím podstatným ve svém životě. Meditace může pomoci vytvořit klidný a smysluplný život. Navíc člověka přivádí do kontaktu s božskou přítomností života a pomáhá tak k větší hojnosti, vy­světluje společenství německého dómu, jehož historie sahá do osmého století.

Ty, duše má, jež Boha zná,
mne ponoř víc
tam v jeho Nic,
tam v čistý bezdný zdroj.
Až zmizím ve tmě,
ty najdeš mě,
až zajdu, zas
tě najdu včas:
pak s nadbytostnem svým
mne spoj!
Mistr Eckhart

Paderbornská katedrála není jediným společenstvím, které se ne­chalo okouzlit touto hlubší formou motlitby. V německojazyčném prostoru je křesťanská meditace a kontemplace v posledních le­tech velmi rozšířenou záležitostí. A to jak mezi katolíky, tak členy reformačních církví. V Německu podobně jako v Česku (a samo­zřejmě také v řadě dalších zemí světa) funguje Světové společen­ství pro křesťanskou meditaci.

Německo nabízí i další možnosti, pokud se zájemce chce v této oblasti vzdělávat – a to dokonce na profesionální úrovni. Napří­klad Duchovní centrum sv. Petra v Bádensko-Württembersku po­skytuje tříleté vzdělání v oblasti vedení křesťanské meditace za­končené diplomem. Kontemplativní modlitba je těžce přístupný dar Ducha, který se v nás modlí „s nevýslovným lkaním“ (Říma­nům 8,26). Aby se tato duchovní modlitba stala naší osobní mod­litbou, je zapotřebí zvláštní všímavosti, kterou lze probudit a praktikovat. Antropologické dimenze kontemplativní zkušenosti jsou dnes znovu objevovány: Zůstat všímavý tady a teď nás ote­vírá Boží přítomnosti. Cvičení všímavosti vytváří prostor pro kontemplativní modlitbu. Františkán Francisco de Osuna, ke kte­rému se svatopetrské společenství odkazuje, říká: „Aby se člověk ponořil do sebe, musí být nejprve sám se sebou, vstoupit do sebe a vybudovat stupínky, které vedou do vlastních hlubin.“

Křesťanská meditace vychází z tradice křesťanské mystiky zá­padní i východní církve. Protagonisté zmiňují jako inspiraci spisy církevního otce ze 4. století Jana Kassiána, jeho součas­níka, mnicha Evagria Pont­ského, i třeba mystičku Terezu z Avily. Kassián razil názor, že smyslem mnišského života je vnitřní zdokonalení kaž­dého mnicha. Toto zdokonalení však nespočívá v mnišském způ­sobu života jako takovém, ale v ctnostech jednotlivých mnichů. Základem dokonalosti je křesťanská láska a této dokonalosti se dosahuje askezí. Proto Kassián zdůrazňuje, že mnich nemá vy­hledávat asketická cvičení jakožto cíl sám v sobě, ale má spíše usilovat o pozitivní duchovní hodnoty. Cvičení v modlitbě je pro křesťanskou spiritualitu tak zásadní, že tak jako není modlitby bez ctností, tak není skutečných ctností bez modlitby. Evagrius v souladu například s buddhistickou tradicí dodává, že „modlitba je stavem mysli, ve kterém je hubena každá pozemská myšlenka.“
A jak výcvik vedoucího křesťanské meditace vypadá?

Tříletý tréninkový cyklus zahrnuje úvod do kontemplativní praxe a období praxe (12 víkendů a 3 týdny retreatů), dále společné stu­dium křesťanské kontemplativní tradice na základě klasických pramenných textů, fyzickosmyslová dimenze kontemplace, za­bývající se rozptylováním myšlenek a pocitů, modely duchovních cest a kontemplace v každodenním životě.

Nejhlubší smysl meditace ilustruje citát zmíněného Mistra Eck­harta: „Nemohl jsem najít odpočinek ve věcech menších, než je Bůh. Teď jsem našel Boha a mám v něm odpočinek a radost.“

Tereza Zavadilová

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše