wuch 03

Sudoměř – říjen 2021 

Vážená paní starostko, vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři! Srdečně vás všechny pozdravuji v místě památné bitvy.


Byl jsem požádán o krátké zamyšlení o duchovním poselství husitství. Toto téma se vztahuje k živému zájmu o Bibli v pozdním středověku.

V té době se šířily překlady Bible z latiny do národních jazyků, navzdory zákazům tehdejší církve. Její obsah byl přibližován mnohým lidem prostřednictvím kazatelů, jako byl Mistr Jan Hus či pražští nebo táborští kněží. V naší české krajině se setkáváme s názvy z té doby, jako je Tábor, Jordán, Oreb, Sión a další. Jsou to jména přejatá z biblické země, připomínající různé události, a zvláště život a působení Ježíše Krista. Husitství čerpalo z Bible nejen názvy míst, ale především myšlenky, které působily převratným způsobem, neboť relativizovaly tehdejší společnost. Význam člověka není dán jeho mocí a bohatstvím, ale kvalitou jeho života podle učení a příkladu Ježíše Krista.

Středověk byl dobou silně náboženskou. Velkou roli v životě člověka hrály svátosti jako křest, manželství, poslední pomazání a další svátosti. Zvláštní pozornost byla soustředěna na svátost večeře Páně, kterou Ježíš ustanovil před svým odchodem z tohoto světa a která se stala jádrem bohoslužby. Porozumění této svátosti získalo v husitství důležitý rozměr, bratrství, vědomí vzájemnosti a jednoty.  

Zmiňme také rozvoj zpěvu duchovních písní. Většinou se nám vybaví píseň „Kdož jste boží bojovníci“, která je vojenského rázu. Ale v Jistebnickém kancionálu jsou především písně náboženské a hluboce niterné, zvláště ty, které se vztahují ke svátosti večeře Páně.

Průvodním jevem husitské doby se staly boje a války. I když původním motivem bylo vedení obranné války v situaci ohrožení a napadení země. Obranný úkol přijal neporazitelný vojevůdce Jan Žižka. Nemůžeme si jistě tuto dobu idealizovat. Vždyť kritický hlas vyjadřoval už současník Petr Chelčický odmítající násilí jako takové.

Co zůstává nadčasové z odkazu Jana Husa a husitství? Je to zápas o pravdu, svobodu, spravedlnost a důstojnost každého člověka. A tento náročný zápas máme vést především ušlechtilými zbraněmi ducha.

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]