wuch 03

Colors: Purple Color

Vážení,  
srdečně vás zdravím a děkuji vám všem organizátorům, podporovatelům, dobrovolníkům a těm, kteří se aktivně zapojujete do programu Noci kostelů v letošním roce.

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli spravedlnosti.“ 
2. list Korintským 5,21

Sestry a bratři,
pozdravuji vás v čase, kdy zahajujeme přípravu po dobu šesti týdnů na velikonoční svátky. Velikonoce jsou pro nás křesťany jádrem naší naděje a zdrojem jistoty víry v Boží odpuštění a dar nového života.

Demokracie bývá charakterizována jednak jako volba a také jako diskuse. Obojí je zřetelné právě při volbě prezidenta, kterou provázejí diskuse a slovní souboje před zraky medií.

Debata je v politickém prostředí vedena někdy ostrým a tvrdým způsobem. V diskusích a vyjádřeních jde o to ukázat všemi prostředky převahu nad tím druhým.

„Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je „S námi Bůh“. Iz 7,14

Vážené sestry a vážení bratři,
zdravím vás bezprostředně před vánočními svátky a zasílám vám do náboženských obcí pojednání s názvem „Marie, matka Ježíše Krista v biblickém svědectví, tradici a naší víře“.

Sestry a bratři,
na samém začátku nového liturgického roku zaznívá jako první čtení z Bible při bohoslužbě poselství z knihy proroka Izajáše z 2. kapitoly (Iz 2,1-5).
Obsahuje velkou prorockou vizi o budoucím věku světla a pokoje. Věk světla či osvícení znamená pravé poznání Hospodina: „Bude nás učit svým cestám…

Věc: Témata pro teologické referáty na vikariátních konferencích duchovních a kazatelů CČSH - podzim 2022 a jaro 2023.
Vážené sestry a vážení bratři, zasílám vám námětový podklad pro tvorbu teologických referátů na vikariátních konferencích s ústředním tematickým zaměřením Bohoslužebný život církve v období podzim 2022 a jaro 2023.

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]