wuch 03

Colors: Purple Color

„Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.“ Jk 3,13  

Bože, Pane nebes a země, náš Stvořiteli, postavil jsi nás do tohoto života ve světě, který je spojen s neustálým rozhodováním, zkouškami a zápasy.

„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ 1 K 1,18

Bože, dáváš poznat pravou moudrost v poselství o kříži tvého Syna Ježíše Krista. Tuto moudrost lidé světa neznají a nechápou, ale ani my jí často nerozumíme.

„Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne." Iz 58,10  

Dobrý a štědrý Bože, ty nás mnohým obdarováváš a dáváš nám, co potřebujeme ke svému životu.

„Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.“ Ga 6,4

Bože, před tebou se chceme v tomto postním čase zastavit a ztišit. Nauč nás pravému sebepoznání, schopnosti s vírou přijímat tvé odpuštění v Kristu a radovat se z jeho ničím nezasloužené lásky.

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]