wuch 03

Vážený bratře biskupe Pavle, vážený emeritní biskupe Štěpáne, vzácní hosté, milé sestry a milí bratři!
I když jsou zvony spojeny s každodenností, s rytmem všedních dnů jako pravidelné odbíjení času, přesto jsou zvony spojovány zvláště s nedělí, se dnem odpočinku, s klidem a pokojem. Zvony oznamují čas pokoje, klidu a míru, jak toho vnějšího, tak i vnitřního v lidských srdcích.

Když Jan Amos Komenský ve Všenápravě představuje, jak by měl vypadat chrám budoucnosti, tak v něm nescházejí zvony. Říká, že do shromáždění mají být lidé svoláváni zpěvem zvonů, aby již při jejich vyzvánění člověk slyšel – a v sobě vzbuzoval – velebení Boha (Obecná porada III., s. 403).

O zvonech mluví Komenský také zejména v souvislosti s dobou trvalého pokoje a míru. Ve Výzvách Eliášových uvádí, že zbraně se mají rozkovat a děla rozpouštět a slévat ve zvony (Clamores Eliae, s. 57). Zvony pokoje jsou v Komenského vizi budoucnosti nástrojem proti válce. V Obecné poradě píše: „Válka žádné blaho nepřináší. Proto, a aby také nebyla příležitost vrátit se k nepřátelství a válkám, mají být odstraněny zbraně… Je však otázka, co s puškami a děly? Odpovídám: Pušek se má užít proti šelmám, kdežto z děl by se měly slévat zvony ke svolávání lidu nebo hudební nástroje, aby tak všechno sloužilo k velebení Boha“ (Obecná porada III. S. 406-407).

Zvonohra tak v současnosti probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině získává tak ještě nový aktuální rozměr, neboť zvony pokoje jsou naprostým protikladem k nelidské, životy a hodnoty ničící, válce.

Zvony mají svým souzvukem vést lidi dohromady, podporovat lidskou tvořivost a být zvěstovateli pokoje a harmonie.

Obraťme se k Bohu modlitbou:

Bože, děkujeme ti za postupně vznikající a uskutečňované dílo královéhradecké zvonohry.

Děkujeme ti za všechny zvony a za jejich srdce.

Děkujeme ti za klaviaturu.

Nyní mají mít své uspořádání a umístění v chrámové věži a být propojeny konstrukcí v jeden celek.

Prosíme, požehnej toto dílo, tak jako jsi je provázel svým žehnáním doposud.

Prosíme, dej, aby se mohly zvony jednou rozeznít nad tímto městem a jejich hlasy mohly stoupat vzhůru ke tvé chvále. Ať zvony pokoje přinášejí do neklidných srdcí a nepokojného světa Kristův pokoj, soulad a sblížení mezi lidmi.

Ať nám připomínají krásu stvořitelského díla a jeho završení věčným sedmým svátečním dnem. Neboť od tebe, skrze tebe a pro tebe je vše. Tvé jméno buď chváleno na věky, Bože pokoje, harmonie a lásky. Amen.

 

Červen 2022         

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]