wuch 03

Vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři,
byl jsem požádán, abych zahájil svým slovem letošní festival duchovní hudby v rámci Husovských slavností a také, abych zohlednil letošní výročí Jana Amose Komenského – 430 let od jeho narození.

Je to pro mne ctí i radostí, neboť se festival po dvouleté přestávce může letos opět konat a v tomto chrámu se rozezní hudba a zpěvy řady účinkujících – souborů i sólistů.

Oblast hudby je obsažena i v díle Jana Amose Komenského. Chtěl bych připomenout trojí spojitost Komenského a hudby. Tou první jeho sepjetí s Jednotou bratrskou, kde byl pěstován zpěv duchovních písní. Tím druhým je jeho pedagogický pohled na hudbu a třetím hudba jako obraz budoucí harmonie lidstva.

Jako člen Jednoty bratrské byl Komenský uváděn od mládí do zpěvu duchovních písní. Vždyť společný zpěv shromáždění věřících byl důležitou součástí bohoslužby v Jednotě bratrské. Komenský písně zpíval, shromažďoval, upravoval i skládal. Vydal v Amsterdamu roku 1659 svůj „Kancionál“. V předmluvě je zřejmé, jak chápe zpěv. Má být Bohu k chvále, našem duchu k rozveselení a církvi ke vzdělání (Duchovní písně, A. Škarka, s. 47).

Jako pedagog spatřoval význam hudby, která má být u dětí rozvíjena již od nejútlejšího věku, jak je to zřejmé z jeho spisu „Informatorium školy mateřské“. Zde říká, že ke zpěvu mají děti připojit i hru na hudební nástroje - bubínky, flétny (Informatorium, In: Vybrané spisy J. A. K., 1958, s. 315). A v obrazové učebnici Orbis pictus se nachází katalog hudebních nástrojů a jejich pojmenování (Orbis pictus, In: Opera omnia, s. 193-196)

Důležitou myšlenkou Komenského v jeho „Obecné poradě“ je harmonie. Tuto harmonii zřetelně spatřoval v hudbě. Původce harmonie – Bůh má být veleben harmonickými melodiemi (Panorthosia, s. 402). Komenský hovořil o panharmoniii, která je „plná a všeobecná souzvučnost všeho se vším“ (Panaugia, s. 174). Cesta k harmonii, souladu a souznění mezi lidmi a mezi národy je ale velmi obtížná, jak dokládají dějiny i přítomnost. Ale každý dobrý tón a krok správným směrem je proto velmi cenný.

Děkuji všem hudebníkům, zpěvákům a organizátorům, i náboženské obci Praha 1 – Staré Město. A přeji vám, aby letošní festival přinesl obohacení a osvěžení ducha z pestrosti krásy a harmonie hudby, která dnes v tomto chrámu zazní.

Červenec 2022

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]