wuch 03

Sestry a bratři,
jako věřící jsme určováni hodnotou a nadějí míru a přejeme tento mír všem bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení, příslušnost k národu nebo politické smýšlení.

V naší Církvi československé husitské se opíráme o myšlenky Mistra Jana Husa, který je autorem Řeči o míru, o Petra Chelčického, který zdůrazňoval duchovní boj a odmítal jakékoliv násilí, o krále Jiřího z Poděbrad, který usiloval o mírové uspořádání v Evropě, a o Jana Amose Komenského, který napsal spis Posel míru a jeho všeobecná náprava věcí lidských směřuje k překonání válek a k harmonii trvalého pokoje a míru.

Ve Všenápravě píše: „Neboť války, ať již jsou jakékoli a vedené pod jakoukoli záminkou, jsou veřejné tresty, škodlivé jak nevinným, tak i viníkům, a je třeba je zastavit, aby se zastavila obecná zhouba. Je třeba zjednat mír všem, aby všichni požívali plodu míru“ (Obecná porada III., cit. s. 505). Tuto bytostnou touhu po míru a mírovém řešení konfliktů jako věřící sdílím a tato vize mě povzbuzuje.

Současně jsme občané našeho státu a máme příslušnost k našemu národu. Touto optikou se díváme na bolestné a dramatické události na Ukrajině. Jako národ jsme zažili ve 20. století dvakrát ztrátu svobody a demokracie, jednou v březnu v roce 1939 a podruhé v srpnu roku 1968. Osobně jsem ve svém dětství zažil pocit bezmocnosti proti sovětským tankům. Vojenská technika a zbraně samy o sobě vyvolávají strach a obavy. A ještě větší strach vyvolává ten, kdo o jejich užití rozhoduje. Vysoký vojenský představitel – diktátor, který k prosazení svých politických záměrů užívá vojenskou moc.  Jakou odpovědnost za všechny důsledky na sebe přejímá ten, kdo rozhoduje o údělu tisíců a miliónů lidí a způsobuje jim nezměrné utrpení a bolest! Jak zhoubná je to moc, kdy jeden člověk může rozhodovat o tolika jiných lidech a zasahovat do jejich životů.

Nerespektuje právo na sebeurčení národa a lidské svobody a chce rozhodovat za jiný národ a pomocí vojenské síly a působením nezměrného utrpení jim chce vnutit své domnělé dobro. Jen velká odvaha dokáže překonat strach z takového silného nepřítele a bránit se proti tomuto napadení. Takový postoj vzbuzuje náš respekt a obdiv těch, kteří se proti vpádu cizích vojsk velké síly s odvahou a rozhodností postavili.

Jako křesťan a věřící se modlím a přeji pokoj všem, jako občan České republiky se stavím na stranu těch, kteří zápasí o svobodu a právo na sebeurčení. Naše historická zkušenost německé okupace v roce 1939 a ruské okupace v roce 1968 nás vede k všestranné podpoře Ukrajiny a jejího trpícího lidu. Jako biskupové Církve československé husitské jsme to vyjádřili hned ráno 24. února 2022 po jejím napadení. Modlíme se za mír na Ukrajině a zapojujeme se v naší církvi do konkrétní pomoci, sbírkami i poskytováním ubytování těm, kteří prchají před válkou.
¨

Modlitba za Ukrajinu v čase války

Bože, obracíme se k tobě s prosbami za lidi těžce zkoušené válkou na Ukrajině, prosíme za mír v této zemi i na celém světě. Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Bože, prosíme tě, aby lidé ovládaní zlými úmysly – vládci spoléhající na vojenskou moc, násilí a válku, neprosadili své úmysly. Bože, ty maříš klamné plány lidí a zlé úmysly národů (Ž 33,10). Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Bože, prosíme tě za všechny, kterým válka na Ukrajině zcela změnila život, ať se dočkají pomoci a účinné podpory v lidské solidaritě. Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Bože, buď pomocí a posilou všem, kteří jsou zasaženi hrůzami války a nesou utrpení, bolest a strádání. Bože, ty zachraňuješ pokorné v zemi a vysvobozuješ je z moci utlačovatelů (Ž 76,10). Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Před tebou, milosrdný Bože, myslíme na ty, kteří ve válce ztratili své životy, ať již jako vojáci nebo jako civilisté. Bože, ty jsi světlem života (Ž 36,10). Smiluj se nad nimi a dej jim svůj věčný mír!

Bože, prosíme tě, aby, navzdory lidskému nepřátelství a rozpoutanému konfliktu s užitím ničivých zbraní, vládl Kristův pokoj v našem světě a zvítězil opět tam, kde se válčí. Bože, ty jsi Bohem pokoje (2 Te 3,16). Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Amen.
Tomáš Butta
patriarcha

Únor 2022

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]